UTLEIEBETINGELSER

Vi ønsker at du som leietaker skal føle deg godt ivaretatt gjennom hele prosessen – fra første kontakt til du forlater Verdensteateret etter endt arrangement. Vi vil sammen med deg gjennomgå ditt prosjekt, og finne de beste løsningene.

 • 1.1. Ved leieforhold på Verdensteateret skal det alltid være en ansvarlig vakt fra utleier til stede så lenge det er publikum/deltakere utover arrangørens egne i lokalet.
 • 1.2. Utleier plikter å levere lokalet i forskriftmessig stand, og gi leietaker nødvendig informasjon om gjeldende regler og instrukser.
 • 1.3. Leie av utstyr, instrumenter og personell som ikke dekkes av avtalt leiesum, belastes leietaker i sin helhet.
 • 1.4. Utgifter til eventuelt innleid utstyr vil belastes leietaker.
 • 1.5. Tekniske behov skal meldes til utleier innen 6 uker før forestilling.
 • 1.6. Teknikere er på plass før leietakers tilgang til lokalene, avhengig av arrangementets størrelse og kompleksitet. Denne tiden blir brukt til forberedelse og klargjøring av lokalet. Utleier kan kreve justering av bestilte tjenester og tider, dersom dette er nødvendig for gjennomføring av planlagt arrangement.
 • 1.7. Tjenester levert av utleier faktureres leietaker i henhold til vedlagt prisliste.
 • 1.8. Dersom tekniske behov meldes etter ovennevnte frist, tar utleier forbehold om å kunne imøtekomme disse.
 • 1.9. Verdensteateret følger svensk standard for scene og studio for løfteinnrettninger. Utleier forbeholder seg retten til å nekte å henge opp medbrakt utstyr som ikke er utformet i henhold til minimumskravene. Ta kontakt ved eventuelle spørsmål. Utleier er ikke ansvarlig for leietakers utstyr og eiendeler, verken økonomisk eller ved forsikring.
 • 1.10. Utstyr som leietaker har brakt inn i huset skal ikke stå igjen når lokalet forlates ved leieforholdets slutt.
 • 2.1. Prislisten indeksreguleres hvert år etter kommunal indeks. Disse er spesifisert i vedlagt prisliste.
 • 2.2. Utleier vil etterstrebe å gi leietaker fortløpende oversikt over påløpte kostnader. Leietaker kan når som helst be om å få utlevert en foreløpig prisberegning.
 • 2.3. Leietaker plikter å overholde avtalte tider og frister. Dette gjelder både prøver og forestillinger.
 • 2.4. Tilleggs bestillinger etter kontraktsinngåelse vil bli priset etter gjeldende prisliste.
 • 2.5. Manglende overholdelse av tidsfrister/leietid er å anse som tilleggsbestilling, hvor det faktureres for hver påbegynte time.
 • 3.1. Det er leietakers ansvar å følge opp det kontraktsmessige forhold mellom leietaker/ Fjorden Kulturdrift AS, og mellom leietaker/artist og medvirkende.
 • 3.2. Leietaker plikter å sørge for tilstrekkelig bemanning i henhold til lokalets beskaffenhet og størrelse på arrangement.
 • 3.3. Dersom leietakers fravær medfører at utleier må leie inn ekstra personale, vil kostnadene for dette bli belastet leietaker.
 • 3.4. Dersom arrangementet er gratis og det ikke benyttes billetter som adgangskontroll, er det leietakers ansvar å kontrollere at publikumsantallet ikke overstiger salens godkjente publikumskapasitet.
 • 3.5. I vinterhalvåret besørger utleier at snømåking er utført ved overtakelse. Gjennom leieperioden er leietaker pliktig å holde nødutganger og inngangsparti snøfritt. Alternativt kan snømåking kjøpes som tjeneste fra utleier, mot timepris som øvrige personalressurser.
 • 4.1. Leietaker innhenter selv alle nødvendige tillatelser.
 • 4.2. I tillegg må leietaker sørge for nødvendig melding, rapportering og avregning med TONO og/eller eventuelle andre rettighetshavere. For mer opplysninger: se www.tono.no
 • 5.1. Leietaker kan kun benytte lokalene til avtalt kontraktfestet arrangement.
 • 5.2. Lokalene kan bare benyttes ved forberedelser til, og gjennomføring av forestillinger og prøver. Dersom leietaker ønsker å benytte lokalene til et annet arrangement enn avtalt, skal det innhentes samtykke fra utleier.
 • 5.3. Salg, markedsføring mv. i lokalene er ikke tillatt uten utleiers samtykke.
  5.4. Leietakers rettigheter og plikter etter avtalen kan ikke overdras uten Fjorden Kulturdrifts samtykke. Verken hel eller delvis fremleie er tillatt.
 • 5.5. Verdensteateret har egen skjenkebevilling, og alt salg av alkoholholdig drikke må skje i regi av utleier. Leietaker kan ikke ta med egne alkoholholdige drikkevarer eller andre rusmidler inn i noen deler av lokalet. Dette gjelder også backstage.
 • 6.1. Røyking er forbudt på alle arenaer; saler, scener, garderober, publikumsarealer mv.
 • 6.2. Bruk av pyrotekniske hjelpemidler kan kun skje etter avtale med utleier. Slik bruk krever sertifiserte teknikere. Dersom ingen avtale foreligger vil utleier nekte bruk av pyroteknikk.
 • 6.3. Eventuell brannvakt faktureres i henhold til vedlagte prisliste.
 • 6.4. Verdensteateret har alarmer for både brann og tyveri.  Hvis leietaker følger de retningslinjer som blir gitt, skal alarmer normalt ikke utløses. Hvis alarmer likevel utløses som en følge av leietakers handlinger, er leietaker ansvarlig for utrykningsgebyret som påføres, såfremt ikke tekniske feil eller andre plausible forklaringer kan påvises.
 • 7.1. Leietaker plikter å levere tilbake lokalet med alt tilbehør i samme stand som ved leieforholdets begynnelse. Etter endt arrangement må representant fra utleier godkjenne tilbakestillingen/rydding.
 • 7.2. Ved manglende opprydding belastes leietaker løpende for personalressurs, minimum 3 timer dersom forhåndsavtale gjelder.
 • 7.3. Leietaker plikter å følge de ordensregler, brann- og rømningsinstrukser, samt de instrukser for tekniske anlegg som til enhver tid gjelder for eiendommen.
 • 7.4. Leietaker er erstatningsansvarlig for skade på husrom og løsøre etter alminnelige erstatningsrettslige regler. Dette gjelder skade som skyldes vedkommende selv eller folk i vedkommendes tjeneste, faste eller tilfeldige og/eller andre personer som vedkommende har gitt adgang til eiendommen.
 • 7.5.  Leietaker er inneforstått med at utleier utbedrer eventuelle skader umiddelbart for leietakers regning, for å hindre inntektstap i forhold til andre planlagte arrangement
 • 7.6. Dersom skader påført lokalet er av et omfang som innebærer at lokalet ikke kan settes i stand til neste avtalte arrangement, er leietaker ansvarlig for ethvert økonomisk tap påført utleier i denne sammenheng.
 • 8.1. Ved avlysning eller avbestilling av kontraktfestet arrangement faktureres avbestillingsgebyr etter følgende satser:
 • 8.2. Inntil 8 uker før arrangement 25 % av kontraktsbeløp.
 • 8.3. Mindre enn 8 uker før arrangement: 50 % av kontraktsbeløp.
 • 8.4. Mindre enn 5 uker før arrangement: 75 % av kontraktsbeløp.
 • 8.5. Mindre enn 3 uker før arrangement: 100 % av kontraktsbeløp.
 • 8.6. Eventuelle eksterne utgifter utleier har hatt i forbindelse med avlyst arrangement, vil bli belastet leietaker i tillegg til avbestillingsgebyret. I tilfeller hvor billettsalg allerede er startet, beregnes billettavgift av solgte billetter.
 • 8.7. Kostnader for markedsføring som allerede er gjennomført vil bli belastet i sin helhet.
 • 8.8.Andre frister og gebyr kan i særskilte tilfeller avtales. Slike avtaler skal gjøres ved kontraktsinngåelse.
 • 9.1 Utleiers ansatte har adgang til alle deler av lokalet før, under og etter arrangement for å foreta nødvendig tilsyn.
 • 9.2 Politi og brannvesen har i henhold til offentlige vedtekter rett til å rekvirere 2 seter til alle forestillinger.
 • 9.3. Utleier kan fritt benytte inntil 4 plasser per forestilling, så fremt det er ledig kapasitet, til egne ansatte eller samarbeidspartnere. Fribilletter utover dette må avtales i hvert enkelt tilfelle.

 • Ved tilfelle av ekstraordinære uforutsette hendelser utenfor partenes kontroll som ikke kan avverges, og som etter norsk rett går inn under begrepet Force Majeure, fritas partene fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne kontrakten.
 • Spesielle avtaler som leietaker påberoper seg i dette kontraktsforhold, er kun gyldig dersom dette er med i gjeldende kontrakt, eller på annen måte foreligger i skriftlig form, undertegnet av leietaker og representant for utleier.
 • Alle priser i vedlagte prisliste reguleres ved årsskiftet i henhold til vedtak i kommunestyret i Sandefjord.
 • Partene har gjensidig taushetsplikt om konkurranse- og forretningsforhold. Taushetsplikten omfatter også kunders forhold og lignende som må betraktes som personlig eller sensitive av andre grunner, som bl.a. salgstall, solgte, reserverte og ledige billetter.
 • Hvis en av partene gjør seg skyldig i vesentlig mislighold av denne avtalen, kan den annen part heve kontrakten etter å ha gitt skriftlig melding om dette.

 • Oppstår uenighet mellom partene vedrørende fortolkning eller gjennomføring av denne avtalen, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlingene ikke frem, kan hver av partene kreve tvisten avgjort ved voldgift i Sandefjord etter Tvistemålslovens regler.

Verdensteateret

Foruten musikk, dans og teater er sal og scene godt egnet til både møter, kurs og konferanser. Mange har dessuten lagt sine merkedager som bryllup, konfirmasjon og andre selskaper hit.

#verdensteateretsandefjord

Følg oss gjerne

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mottakere av våre nyhetsbrev støtter opp om Verdensteateret, og får gode tilbud og informasjon før andre.